[[pl]]Warianty platform [[en]]Platform variants

[[pl]]Oferujemy platformę edukacyjną w trzech wariantach konfiguracyjnych. [[en]]We offer an educational platform in three configuration options.

[[pl]]Podstawowa[[en]]Primary

  • [[pl]]Predykcja [[en]]Prediction
[[pl]]Szczegóły[[en]]More

[[pl]]Średnia[[en]]Average

  • [[pl]]Predykcja [[en]]Prediction
  • [[pl]]Zaawansowana analiza [[en]]Advanced analysis
[[pl]]Szczegóły[[en]]More

[[pl]]Zaawansowana[[en]]Advanced

  • [[pl]]Predykcja [[en]]Prediction
  • [[pl]]Zaawansowana analiza [[en]]Advanced analysis
  • [[pl]]Wirtualny doradca [[en]]Virtual advisor
[[pl]]Szczegóły[[en]]More
Wariant podstawowy

[[pl]]Platforma elearning - Wariant podstawowy[[en]]E-learning platform - Basic variant

[[pl]]Popraw efektywność swoich programów treningowych dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji w LMS.[[en]]Improve the efficiency of your training programs thanks to the implementation of artificial intelligence in LMS.

[[pl]]Sztuczna inteligencja to wysoce intuicyjne oprogramowanie, które zapewnia jakość i precyzję w procesach edukacyjnych. [[en]]Artificial intelligence is a highly intuitive software that ensures quality and precision in educational processes.

[[pl]]Sztuczna inteligencja to oprogramowanie zdolne do wykonywania zadań, które zwykle wymagają interwencji człowieka. Algorytm sztucznej inteligencji w LMS służy do analizy zachowania użytkowników poprzez okresowe i stopniowe oceny ich zaangażowania, co pozwala na tworzenie zaawansowanych i wysoce intuicyjnych programów szkoleniowych.[[en]] Artificial intelligence is software capable of performing tasks that usually require human intervention. The artificial intelligence algorithm in LMS is used to analyze the behavior of users through periodic and gradual evaluation of their involvement, which allows the creation of advanced and highly intuitive training programs.

[[pl]]Umiejętność rozwijania intuicji i przewidywania sztucznej inteligencji sprawia, że jest ona doskonałym sprzymierzeńcem wirtualnej edukacji.[[en]]The ability to develop intuition and predict artificial intelligence makes it a perfect ally of virtual education.

[[pl]]Platforma elearning - Wariant średni[[en]]E-learning platform - Medium variant[[en]]Advanced analysis based on python and single-layer neural networks.

[[pl]]Zaawansowana analiza oparta na języku python i jednowarstwowych sieciach neuronowych.[[en]]Advanced analysis based on python and single-layer neural networks.

[[pl]]Sztuczna sieć neuronowa jest zbiorem połączonym ze sobą układów scalonych zdolnych do przetwarzania danych i układania pamięci imitujących strukturę ludzkiego mózgu. System symuluje działanie mózgu człowieka który posiada zdolność rozpoznawania, kojarzenia i przewidywania.[[en]]The artificial neural network is a set of interconnected integrated circuits capable of processing data and stacking memories imitating the structure of the human brain. The system simulates the activity of the human brain that has the ability to recognize, match and predict.

[[pl]]Platforma wykorzystuje ten system m.in. do przewidywania użytkowników, którzy są zagrożeni przerwaniem kursu na bazie ich zachowania z wzorcem zachowania osób które nie dokończyły kursu.[[en]]The platform uses this system, including to predict users who are at risk of stopping the course based on their behavior with the behavior pattern of people who have not finished the course.

[[pl]]Skuteczność sztucznej inteligencji zależy od tego, ile osób faktycznie korzysta z systemu: im więcej danych przetwarza system, tym więcej AI dowiaduje się o indywidualnych potrzebach ucznia, zamieniając platformę edukacyjną w silnik ciągłego doskonalenia, który rośnie w siłę wraz z kolejnymi uczniami odwiedzającymi platformę.[[en]]The effectiveness of artificial intelligence depends on how many people actually use the system: the more data the system processes, the more AI learns about the student's individual needs, transforming the educational platform into a continuous improvement engine that grows in strength with the next students visiting the platform.

Wariant średni
Wariant zaawansowany

[[pl]]Platforma elearning - Wariant zaawansowany[[en]]E-learning platform - Advanced option

[[pl]]Uczący się może zadawać pytania w języku naturalnym oraz komunikować się z wirtualnym nauczycielem jak z prawdziwym trenerem.[[en]]The learner can ask questions in natural language and communicate with a virtual teacher as with a real trainer.

[[pl]] Gdy uczący się pracownik zechce dowiedzieć się więcej lub będzie chciał zapytać o szczegóły, wirtualny doradca profesjonalnie odpowie na pytanie. Zaoszczędzisz czas pracownika i trenera, ponieważ wdrażana osoba będzie mogła uzyskać potrzebne informacje, bez potrzeby angażowania zajętych swoimi obowiązkami trenerów lub współpracowników.[[en]]When the learner wants to learn more or wants to ask for details, the virtual counselor will answer the question professionally. You will save the time of an employee and trainer, because the person being implemented will be able to get the information you need, without the involvement of trainers or co-workers who are busy with their duties.

[[pl]] Poprzez symulację rozmowy międzyludzkiej, kursant czuje się bezpieczniej. Natychmiastowe otrzymanie odpowiedzi na nurtujące pytania sprawi, że szkolący się pracownik poczuje się pewniej, a w rezultacie szybciej opanuje wymagane zagadnienia.[[en]] By simulating the interpersonal conversation, the student feels safer. Immediate receipt of answers to bothering questions will make the employee feel more confident and, as a result, will quickly master the required issues.

[[pl]] Wirtualny doradca służy pomocą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dzięki wirtualnemu doradcy kurs e-learningowy nie będzie tylko zwykłym, tradycyjnym przekazywaniem informacji. Zyskasz przyjemny w odbiorze kurs e-learning, który będzie skutecznie przekazywał potrzebną wiedzę.[[en]] The virtual consultant is available 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Thanks to the virtual advisor, the e-learning course will not only be an ordinary, traditional transfer of information. You will gain an e-learning course that is pleasant to receive and will effectively transfer the knowledge you need.