Szkolenie ORANGE - Twoja pierwsza profesjonalna wizualizacja danych | ailearning.pl

[[pl]]Szkolenie ORANGE[[en]]Orange training

[[pl]]Podstawy obsługi Orange: „Twoja pierwsza profesjonalna wizualizacja danych w dziale sprzedaży”.[[en]]Orange basics: "Your first professional visualization in the sales department"

ORANGE i KNIME dla działu sprzedaży
[[pl]]Oprogramowanie:[[en]]Software:

Orange [[pl]]Orange to zestaw narzędzi do wizualizacji danych typu open source, uczenia maszynowego i eksploracji danych. Posiada interfejs programowania wizualnego do eksploracyjnej analizy danych i interaktywnej wizualizacji danych.[[en]]is a set of tools for open source data visualization, machine learning and data mining. It has a visual programming interface for exploratory data analysis and interactive data visualization.

[[pl]]O szkoleniu:[[en]]About training:

[[pl]]Szkolenie Podstawy obsługi Orange: „Twoja pierwsza profesjonalna wizualizacja w dziale sprzedaży” jest szkoleniem wstępnym pozwalającym kursantowi na zapoznanie się z podstawowym wykorzystaniem programu Orange ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i rozumienia wizualizacji danych. W trakcie tego szkolenia będziemy bazować na danych sprzedażowych.[[en]]"Your first professional visualization in the sales department " is an initial training enabling the trainee to become familiar with the basic use of the Orange program with particular emphasis on creating and understanding data visualization In the training we heve been based on selling data.

[[pl]]Poznasz program Orange => Odczytasz dane z pliku w programie Orange => Stworzysz użyteczne wizualizacje => Zrozumiesz lepiej dane dzięki stworzonym przez siebie wizualizacjom => Zamieścisz je do prezentacji.[[en]]You will learn Orange => You will read data from a file in Orange => you will create useful visualizations => You will understand the data better thanks to the visualization you have created => You will put them into the presentation.

[[pl]]Forma i czas szkolenia:[[en]]Form and duration of training:

[[pl]]Szkolenie zdalne trwające 4 godziny.[[en]]Remote training lasting 4 hours.

Wariant podstawowy

[[pl]]Program szkolenia[[en]]Training program:

 1. [[pl]]Czym jest program Orange?[[en]]What is Orange software?
 2. [[pl]]Podstawowe informacje o platformie Orange.[[en]]Basic information about Orange platform.
  1. [[pl]]Instalacja i konfiguracja.[[en]]Instalation and configutation
  2. [[pl]]Omówienie interfejsu.[[en]]Interface overview.
  3. [[pl]]Jak korzystać z programu.[[en]]How using software?
 3. [[pl]]Odczytywanie danych.[[en]]Reading data.
  1. [[pl]]Importowanie danych z różnych źródeł – możliwe źródła danych.[[en]]Importing data from various sources - possible data sources.
  2. [[pl]]Korzystanie z węzłów odczytu danych.[[en]]Using data reading nodes.
 4. [[pl]]Tworzenie wizualizacji.[[en]]Creating visualize.
  1. [[pl]]Jakie są węzły wizualizacji danych.[[en]]What are the data visualization nodes.
  2. [[pl]]Jakie są zasady ogólne dotyczące wizualizacji danych.[[en]]What are the general principles regarding data visualization.
  3. [[pl]]Jak odczytywać różne sposoby wizualizacji danych.[[en]]How reading different data visualization.
 5. [[pl]]Eksport wizualizacji do pliku graficznego.[[en]]Export visualize to image file.
  1. [[pl]]Możliwe formaty eksportu.[[en]]Possibles form of export.
  2. [[pl]]Wykorzystanie wizualizacji w dokumentach i prezentacjach.[[en]]Using visualization in the documents and presentaton.
[[pl]]Koszty:[[en]]Costs:

[[pl]]290 zł + vat w promocji jeśli zamówione wcześniej niż tydzień przed webinarium [[en]]290 PLN + vat in the promotion if ordered earlier than a week before the webinar

[[pl]]390 zł + vat cena regularna[[en]]390 PLN + vat regular price

[[pl]]Formularz zamówienia szkolenia[[en]]Training order form


[[pl]]Dane kontaktowe[[en]]Contact details

Dane poprawne
Proszę podać imię i nazwisko
Dane poprawne
Proszę podać adres e-mail
Proszę podać numer telefonu
Proszę podać prawidłowy adres
[[pl]]pole nieobowiązkowe[[en]]optional field
[[pl]]pole nieobowiązkowe[[en]]optional field

[[pl]]Termin webinaru (za pomocą Microsoft Teams)[[en]]Webinar deadline (using Microsoft Teams)

Proszę wybrać termin szkolenia
[[pl]]Godziny zajęć od 10:00[[en]]Hours of classes from 10:00
Musisz wyrazić zgodę

[[pl]]Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkretnego szkolenia. Dane będą przechowywane do momentu wykonania usługi szkoleniowej. Po tym czasie Państwa dane zostaną natychmiast usunięte. Oświadczam, iż w każdej chwili mam prawo do wycofania niniejszej zgody, a także prawo dostępu do treści swoich danych, poprawienia lub uzupełnienia swoich danych oraz usunięcia ich z bazy danych INTERSIEĆ poprzez przesłanie do INTERSIEĆ drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@intersiec.pl. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. [[en]]Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC, to the extent and to the extent necessary to implementation of specific training. The data will be stored until the training service is provided. After this time, your data will be deleted immediately. I declare that I have the right to withdraw this consent at any time, as well as the right to access my data, correct or supplement my data and delete them from the INTERSIEĆ database by sending to INTERSIEĆ by e-mail to the e-mail address biuro@intersiec.pl . I provide personal data voluntarily and declare that they are true.

Interesujesz się robotyką?

Zapraszamy do kontaktu!

Robotyka - grafika robota