Zdjęcie robota pepera

[[pl]]Na czym polega nasze rozwiązanie? [[en]]What is our solution?

[[pl]]Uczenie maszynowe polega na zbieraniu przez system informacji i konwersji tych informacji na doświadczenie (naukę). Na tej podstawie systemu potrafią samodzielnie dostosowywać swoje działania i stawiać prognozy. [[en]]Machine learning depend on gathering information by the system and converting this information into experience (learning). On this basis, systems can independently adapt their activities and make forecasts.

[[pl]]Stosowanie rozwiązań Machine Learningu potrafi wykazać nieznane nam dotychczas zależności, przewidzieć przyszłość, gdy nic zmienimy oraz co zmienić, by zwiększyć wydajność. [[en]]The use of Machine Learning solutions can reveal previously unknown relationships, predict the future, when we change anything and what to change to increase efficiency.

Zdjęcie analizy procesu

[[pl]]Jak przebiega analiza procesu dydaktycznego? [[en]]How does the analysis of the didactic process proceed?

  •   [[pl]]Opisanie (Co się wydarzyło?) [[en]]Description (What happened?)
  •   [[pl]]Przewidywanie (Co się wydarzy?) [[en]]Anticipation (What will happen?)
  •   [[pl]]Diagnoza (Dlaczego to się wydarzy?)[[en]]Diagnosis (Why will this happen?)
  •   [[pl]]Przemiana (Co zmienić, by panować nad wydarzeniami)[[en]]Transformation (What to change to control events)