[[pl]]Szkolenia w ofercie [[en]]Training on offer

[[pl]]Oferujemy dwa szkolenia[[en]]We offer two courses

ORANGE i KNIME dla działu sprzedaży

[[pl]]Kursy ORANGE i KNIME dla działu sprzedaży[[en]]ORANGE and KNIME courses for the sales department

[[pl]]Dlaczego?[[en]]Why?

[[pl]]W obecnej chwili działy sprzedaży często muszą się borykać z następującymi pytaniami:[[en]]At the moment, sales departments often have to deal with the following questions:

  1. [[pl]]Jak rozumieć dane, które napływają od pracowników/sprzedawców/przedstawicieli handlowych?[[en]]How to understand the data that comes from employees/ salespeople/sales representatives?
  2. [[pl]]W jaki sposób przedstawić wyniku działu przełożonym w taki sposób, by były zrozumiałe i przejrzyste?[[en]]How to present the department's result to superiors in such a way that they are understandable and transparent?
  3. [[pl]]Jakie czynniki najbardziej wpływają na wyniki działu?[[en]]What factors most affect the department's results?
  4. [[pl]]Czy da się przewidzieć wyniki sprzedaży w przyszłym miesiącu/kwartale/roku?[[en]]Is it possible to predict sales results next month/quarter/year?
  5. [[pl]]Czy da się zwiększyć wyniki sprzedaży?[[en]]Can the sales results be improved?

[[pl]]Poznanie podstaw obsługi programu Orange, oraz poznanie podstaw obsługi programu KNIME Analytics Platform pozwoli rozpocząć formułowanie odpowiedzi na powyższe pytania.[[en]]Getting to know the basics of using the Orange software, and learning the basics of using the KNIME Analytics Platform will allow you to start formulating answers to the above questions.

[[pl]]Szkolenie Orange[[en]]Orange training

[[pl]]Podstawy obsługi Orange:[[en]]Orange basics:

[[pl]]„Twoja pierwsza profesjonalna wizualizacja danych w dziale sprzedaży”.[[en]]Your first professional visualization in the sales department.

[[pl]]Szczegóły[[en]]Details

[[pl]]Szkolenie KNIME[[en]]KNIME training

[[pl]]Podstawy obsługi KNIME Analytics Platform:[[en]]KNIME Basics:

[[pl]]„Twój pierwszy model analityczny w dziale sprzedaży”.[[en]]Your first analytical model in the sales department.

[[pl]]Szczegóły[[en]]Details