[[pl]]Szkolenie KNIME[[en]]KNIME training

[[pl]]Podstawy obsługi KNIME Analytics Platform: „Twój pierwszy model analityczny w dziale sprzedaży".[[en]]The basics of using the KNIME Analytics Platform: „Your first analytical model in the sales department".

ORANGE i KNIME dla działu sprzedaży
[[pl]]Oprogramowanie:[[en]]Software:

[[pl]]Konstanz Information Miner, w skrócie [[en]]Konstanz Information Miner, KNIME[[pl]] to narzędzie do analizy danych dostępne za darmo.[[en]] for short, is a powerful data analysis tool available for free.

[[pl]]O szkoleniu:[[en]]About training:

[[pl]]Szkolenie Podstawy obsługi KNIME Analytics Platform: „Twój pierwszy model analityczny w dziale sprzedaży” jest szkoleniem wstępnym pozwalającym kursantowi na zapoznanie się z podstawowym wykorzystaniem programu KNIME Analytics Platform z uwzględnieniem tworzenia modeli analitycznych do wykorzystania w dziale sprzedaży. W ramach tego szkolenia:[[en]]Training The basics of using the KNIME Analytics Platform: "Your first analytical model in the sales department" is an initial training that allows the trainee to become familiar with the basic use of the KNIME Analytics Platform program, including the creation of analytical models for use in the sales department. As part of this training:

[[pl]] Poznasz program KNIME Analytics Platform => Odczytasz dane z pliku w programie KNIME Analytics Platform => Wykonasz wstępną analizę danych =>  Zbudujesz model analityczny => Wyeksportujesz analizę danych i prognozy do pliku.[[en]]You will learn the KNIME Analytics Platform => You will read data from a file in the KNIME Analytics Platform => You will perform a preliminary data analysis => You will build an analytical model => You will export data analysis and forecasts to a file.

[[pl]]Forma i czas szkolenia[[en]]Form and duration of training

[[pl]]Szkolenie zdalne trwające 4 godziny.[[en]]Remote training lasting 4 hours.

Wariant podstawowy

[[pl]]Program szkolenia[[en]]Training program

 1. [[pl]]Podstawowe informacje o platformie KNIME.[[en]]Basic information about the KNIME platform.
  1. [[pl]]Instalacja i konfiguracja.[[en]]Installation and configuration.
  2. [[pl]]Omówienie interfejsu.[[en]]Interface overview.
  3. [[pl]]Zasada działania platformy KNIME.[[en]]Principle of operation of the KNIME platform.
 2. [[pl]]Odczytywanie danych.[[en]]Reading data.
  1. [[pl]]Importowanie danych z różnych źródeł.[[en]]Importing data from various sources.
  2. [[pl]]Omówienie i przykład działania, poszczególnych węzłów, odpowiedzialnych za odczytywanie danych.[[en]]Discussion and example of operation of individual nodes responsible for reading data.
 3. [[pl]]Wstępna analiza danych.[[en]]Initial data analysis.
  1. [[pl]]Omówienie i przykład działania, poszczególnych węzłów, przydatnych do wstępnej analizy danych w tym:[[en]]Discussion and example of operation, individual nodes, useful for initial data analysis including:
   1. [[pl]]Uzyskiwanie danych statystycznych.[[en]]Obtaining statistical data.
   2. [[pl]]Wstępna klasyfikacja na podstawie cech.[[en]]Preliminary classification based on features.
   3. [[pl]]Najczęściej używane węzły do wizualizacji danych.[[en]]The most commonly used nodes for data visualization.
 4. [[pl]]Budowa modelu predykcyjnego.[[en]]Construction of the predictive model.
  1. [[pl]]Omówienie sposobu działania węzłów predykcyjnych.[[en]]Discussion of how predictive nodes work.
  2. [[pl]]Budowa praktycznego modelu predykcyjnego.[[en]]Construction of a practical predictive model.
  3. [[pl]]Ocena modelu.[[en]]Model assessment.
 5. [[pl]]Przykłady raportowania wyników analizy do pliku.[[en]]Examples of reporting analysis results to a file.
[[pl]]Koszty:[[en]]Costs:

[[pl]]290 zł + vat w promocji jeśli zamówione wcześniej niż tydzień przed webinarium[[en]]290 PLN + vat in the promotion if ordered earlier than a week before the webinar

[[pl]]390 zł + vat cena regularna[[en]]390 PLN + vat regular price

[[pl]]Formularz zapisu na szkolenie[[en]]Training registration form


[[pl]]Dane kontaktowe[[en]]Contact details

Dane poprawne
Proszę podać imię i nazwisko
Dane poprawne
Proszę podać adres e-mail
Proszę podać numer telefonu
Proszę podać prawidłowy adres

[[pl]]Opcje dotyczące szkolenia[[en]]Training options

Proszę wybrać termin szkolenia
[[pl]]Godziny zajęć 8:30 - 12:30[[en]]Hours of classes 8:30 - 12:30

Musisz wyrazić zgodę

[[pl]]Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkretnego szkolenia. Dane będą przechowywane do momentu wykonania usługi szkoleniowej. Po tym czasie Państwa dane zostaną natychmiast usunięte. Oświadczam, iż w każdej chwili mam prawo do wycofania niniejszej zgody, a także prawo dostępu do treści swoich danych, poprawienia lub uzupełnienia swoich danych oraz usunięcia ich z bazy danych INTERSIEĆ poprzez przesłanie do INTERSIEĆ drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@intersiec.pl. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. [[en]]Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC, to the extent and to the extent necessary to implementation of specific training. The data will be stored until the training service is provided. After this time, your data will be deleted immediately. I declare that I have the right to withdraw this consent at any time, as well as the right to access my data, correct or supplement my data and delete them from the INTERSIEĆ database by sending to INTERSIEĆ by e-mail to the e-mail address biuro@intersiec.pl . I provide personal data voluntarily and declare that they are true.