Szkolenie KNIME - Twój pierwszy model analityczny | ailearning.pl

[[pl]]Szkolenie KNIME[[en]]KNIME training

[[pl]]Podstawy obsługi KNIME Analytics Platform: „Twój pierwszy model analityczny w dziale sprzedaży".[[en]]The basics of using the KNIME Analytics Platform: „Your first analytical model in the sales department".

ORANGE i KNIME dla działu sprzedaży
[[pl]]Oprogramowanie:[[en]]Software:

[[pl]]Konstanz Information Miner, w skrócie [[en]]Konstanz Information Miner, KNIME[[pl]] to narzędzie do analizy danych dostępne za darmo.[[en]] for short, is a powerful data analysis tool available for free.

[[pl]]O szkoleniu:[[en]]About training:

[[pl]]Szkolenie Podstawy obsługi KNIME Analytics Platform: „Twój pierwszy model analityczny w dziale sprzedaży” jest szkoleniem wstępnym pozwalającym kursantowi na zapoznanie się z podstawowym wykorzystaniem programu KNIME Analytics Platform z uwzględnieniem tworzenia modeli analitycznych do wykorzystania w dziale sprzedaży. W ramach tego szkolenia:[[en]]Training The basics of using the KNIME Analytics Platform: "Your first analytical model in the sales department" is an initial training that allows the trainee to become familiar with the basic use of the KNIME Analytics Platform program, including the creation of analytical models for use in the sales department. As part of this training:

[[pl]] Poznasz program KNIME Analytics Platform => Odczytasz dane z pliku w programie KNIME Analytics Platform => Wykonasz wstępną analizę danych =>  Zbudujesz model analityczny => Wyeksportujesz analizę danych i prognozy do pliku.[[en]]You will learn the KNIME Analytics Platform => You will read data from a file in the KNIME Analytics Platform => You will perform a preliminary data analysis => You will build an analytical model => You will export data analysis and forecasts to a file.

[[pl]]Forma i czas szkolenia[[en]]Form and duration of training

Szkolenie zdalne trwające 5h (2 dni wt-śr po 2,5h)

Wariant podstawowy

[[pl]]Program szkolenia[[en]]Training program

Dzień 1:

 1. Podstawowe informacje o platformie KNIME.
  1. Instalacja i konfiguracja.
  2. Omówienie interfejsu.
  3. Zasada działania platformy KNIME.
 2. Odczytywanie danych i przygotowanie do analizy.
  1. Importowanie danych do odczytu z różnych źródeł: xml, xls, csv, txt
  2. Omówienie i przykłady działania danych w poszczególnych węzłach:
   1. filtrowanie danych,
   2. ujednolicenie danych,
   3. przekształcenia danych,
   4. przygotowanie danych do analizy.
 3. Pytania i odpowiedzi

Dzień 2:

 1. Wstępna analiza danych.
  1. Omówienie i przykład działania, poszczególnych węzłów, przydatnych do wstępnej analizy danych w tym:
   1. uzyskiwanie danych statystycznych,
   2. wstępna klasyfikacja na podstawie cech,
   3. najczęściej używane węzły do wizualizacji danych,
 2. Budowa modelu predykcyjnego.
  1. Omówienie sposobu działania węzłów predykcyjnych.
  2. Budowa praktycznego modelu predykcyjnego.
  3. Ocena modelu.
 3. Przykłady raportowania wyników analizy do pliku.
  1. Zapisywanie i nadpisywanie danych w pliku
  2. Tworzenie raportów w KNIME
 4. Pytania i odpowiedzi
[[pl]]Koszty:[[en]]Costs:

[[pl]]290 zł + vat w promocji jeśli zamówione wcześniej niż tydzień przed webinarium[[en]]290 PLN + vat in the promotion if ordered earlier than a week before the webinar

[[pl]]390 zł + vat cena regularna[[en]]390 PLN + vat regular price

[[pl]]Formularz zamówienia szkolenia[[en]]Training order form


[[pl]]Dane kontaktowe[[en]]Contact details

Dane poprawne
Proszę podać imię i nazwisko
Dane poprawne
Proszę podać adres e-mail
Proszę podać numer telefonu
Proszę podać prawidłowy adres
[[pl]]pole nieobowiązkowe[[en]]optional field
[[pl]]pole nieobowiązkowe[[en]]optional field

[[pl]]Termin webinaru (za pomocą Microsoft Teams)[[en]]Webinar deadline (using Microsoft Teams)

Proszę wybrać termin szkolenia
[[pl]]Godziny zajęć od 10:00[[en]]Hours of classes from 10:00
Musisz wyrazić zgodę

[[pl]]Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkretnego szkolenia. Dane będą przechowywane do momentu wykonania usługi szkoleniowej. Po tym czasie Państwa dane zostaną natychmiast usunięte. Oświadczam, iż w każdej chwili mam prawo do wycofania niniejszej zgody, a także prawo dostępu do treści swoich danych, poprawienia lub uzupełnienia swoich danych oraz usunięcia ich z bazy danych INTERSIEĆ poprzez przesłanie do INTERSIEĆ drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@intersiec.pl. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. [[en]]Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC, to the extent and to the extent necessary to implementation of specific training. The data will be stored until the training service is provided. After this time, your data will be deleted immediately. I declare that I have the right to withdraw this consent at any time, as well as the right to access my data, correct or supplement my data and delete them from the INTERSIEĆ database by sending to INTERSIEĆ by e-mail to the e-mail address biuro@intersiec.pl . I provide personal data voluntarily and declare that they are true.

Interesujesz się robotyką?

Zapraszamy do kontaktu!

Robotyka - grafika robota