Szkolenie podstawy druku 3D - Creality 3D Ender 3 | ailearning.pl

[[pl]]Szkolenie podstawy druku 3D [[en]]Training in the basics of 3D printing

[[pl]]+ drukarka 3D Creality 3D Ender 3 [[en]]+ Creality 3D Ender 3 3D

220 x 220 x 250

[[pl]]Zestaw edukacyjny [[en]]Educational kit

[[pl]]Szkolenie z Podstaw druku 3D:[[en]]Training in the basics of 3D printing:
 • Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać temat Drukarek 3D
 • Czas trwania to 4 pełne godziny zegarowe.
 • Uczestnicy poznają możliwości i obszary zastosowań drukarek 3D Creality 3D Ender 3
 • Poznają podstawy obsługi drukarek 3D Creality 3D Ender 3 oraz przekrój programów do tworzenia modeli 3D.
 • Na spotkaniach pokażemy proces wydruku oraz opowiemy o różnych materiałach, z których powstają modele.
[[pl]]Czas trwania szkolenia: [[en]]Duration of training:
Wariant podstawowy

[[pl]]Zakres szkolenia:[[en]]The scope of the training:

 1. [[pl]]Omówienie technologii i zasad działania drukarki 3D[[en]]Overview of technology and principles of operation of a 3D printer
 2. [[pl]]Materiały w druku 3D - omówienie na przykładach[[en]]Materials in 3D printing, discussion on examples
 3. [[pl]]Postprocessing - sposoby na poprawienie wyglądu wydruku[[en]]Postprocessing - ways to improve the appearance of the printout
 4. [[pl]]Modelowanie 3D i darmowe bazy gotowych projektów[[en]]3D modeling and free databases of ready-made projects
 5. [[pl]]Omówienie problemów występujących podczas użytkowania[[en]]Discussion of problems that occur during use
 6. [[pl]]Przykłady zastosowań technologii 3D[[en]]Examples of applications of 3D technology
 7. [[pl]]Ćwiczenia[[en]]Exercise.
[[pl]]Etapy: [[en]]Stages:
 1. Zamówienie zestawu edukacyjnego (szkolenie + drukarka)
 2. Dokonanie płatności na konto

  Citi Handlowy 50 1030 0019 0109 8503 0017 4846
  Tytułem: Zestaw edukacyjny 3D

 3. Wysłanie drukarki do Zamawiającego
 4. Dostęp do platformy e-learningowej ze szkoleniem z obsługi drukarki 3D
 5. Udział w szkoleniu - webinarium (nieobowiązkowe)
 6. Wystawienie zaświadczenia udziału w szkoleniu

[[pl]]Koszty:[[en]]Costs:

[[pl]]1 500 zł brutto - szkolenie dla jednej osoby + drukarka 3D Creality 3D Ender 3 [[en]]PLN 1,500 gross - training for one person + Creality 3D Ender 3 3D printer

Ostrzeżenie: Drukarka posiada otwarte elementy, które nagrzewają się do wysokiej temperatury (ponad 100 stopni Celsjusza), Pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas użytkowania.

[[pl]]Formularz zamówienia szkolenia[[en]]Training order form


[[pl]]Dane kontaktowe[[en]]Contact details

Dane poprawne
Proszę podać imię i nazwisko
Dane poprawne
Proszę podać adres e-mail
Proszę podać numer telefonu
Proszę podać prawidłowy adres
[[pl]]pole nieobowiązkowe[[en]]optional field
[[pl]]pole nieobowiązkowe[[en]]optional field

[[pl]]Termin webinaru (za pomocą Microsoft Teams)[[en]]Webinar deadline (using Microsoft Teams)

Proszę wybrać termin szkolenia
[[pl]]Godziny zajęć od 10:00[[en]]Hours of classes from 10:00
Musisz wyrazić zgodę

[[pl]]Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkretnego szkolenia. Dane będą przechowywane do momentu wykonania usługi szkoleniowej. Po tym czasie Państwa dane zostaną natychmiast usunięte. Oświadczam, iż w każdej chwili mam prawo do wycofania niniejszej zgody, a także prawo dostępu do treści swoich danych, poprawienia lub uzupełnienia swoich danych oraz usunięcia ich z bazy danych INTERSIEĆ poprzez przesłanie do INTERSIEĆ drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@intersiec.pl. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. [[en]]Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC, to the extent and to the extent necessary to implementation of specific training. The data will be stored until the training service is provided. After this time, your data will be deleted immediately. I declare that I have the right to withdraw this consent at any time, as well as the right to access my data, correct or supplement my data and delete them from the INTERSIEĆ database by sending to INTERSIEĆ by e-mail to the e-mail address biuro@intersiec.pl . I provide personal data voluntarily and declare that they are true.

Interesujesz się robotyką?

Zapraszamy do kontaktu!

Robotyka - grafika robota